Arkiv för ‘Blogg’ Kategorin

Vem ska guida barnen på internet?

04 juli 2013

Vem ska guida barnen på nätet? De själva eller någon annan? I samverkan svarade de inbjudna till det seminarium som Telenor höll i Almedalen under torsdagen.

Surfa Lugnt deltog tillsammans med Ecpat, Statens Medieråd och två unga internetambassadörer som har utbildats inom Telenors projekt Surf Academy.

De inbjudna organisationerna presenterade sina verksamheter och sedan diskuterades vem som egentligen är ansvarig för att guida barn och unga på nätet, de själva eller föräldrar eller skola, stat, operatör eller någon annan? Utgångspunkten var att det mesta med nätet är väldigt positivt för ungas utveckling och tillvaro, men att det finns fallgropar – ibland allvarliga sådana.

Kim Karlsson och Jonatan Stridh, som går i åttonde klass på Erlaskolan i Norrköping och som utbildats inom Telenor Surf Academy berättade om sina erfarenheter av att utbilda lärare och andra vuxna kring sin sociala medievardag. Båda menade att unga har mycket att bidra i lärandet och förståelsen kring hur den sociala tillvaron fungerar på internet, men att det bör ske i samspel med vuxna utifrån vuxnas livserfarenheter och kunskaper. Därmed inte sagt att alla vuxna föregår med goda exempel på nätet.

Övriga paneldeltagare var inne på samma spår, det måste finnas en samverkan och samspel som knyter an till värdegrunder oavsett arena, det som sker på nätet är inte isolerat från vår övriga tillvaro. Samma spelregler måste gälla och det tar sin utgångspunkt i en kontinuerlig dialog och diskussion kring vad som händer i barnens vardag – både i den som sker via nätet och bortom tangenterna.

Flytta ut facebooksamtalet till klassrummet!

02 juli 2013

En gemensam värdegrund, som skolan ständigt arbetar med, är nyckeln för att förebygga mobbning oavsett om den sker i skolan eller på nätet. Samma regler och värderingar kring hur vi beter oss mot varandra måste gälla oavsett arena, ansåg panelen som deltog i Bris seminarium ”Nätmobbning – vems ansvar?” i Almedalen under tisdagen.

– Det är ett misstag att överlåta normbildningen på nätet till unga. Det är vuxnas ansvar och nätet blir vad vi gör det till. En urspårad diskussion på skolans gemensamma facebooksida är inte en anledning att stänga sidan, utan en möjlighet att lyfta in facebooksamtalet i skolans klassrum för att diskutera vilka värderingar som ska gälla, sa Brit Stakston, författare och debattör inom sociala medier.

Lars Arrhenius, Generalsekreterare på Friends menade att det delvis finns en annorlunda syn på vad man kan göra i skolan kontra till exempel arbetsplatser.

– Det finns någon slags samhällssyn att lite skit får man tåla i skolan. Skulle någon kallas hora på en arbetsplats skulle det vara helt oacceptabelt medan det i skolan kanske inte ens får en konsekvens.

Ann-Charlotte Gavelin Rydman, rektor och vice ordförande Skolledare Lärarförbundet höll med om att värderingsarbetet är viktigt och att skolan måste utveckla strategier för att även lyfta in det i elevernas nätvardag.

– Och värdegrundsarbetet måste vara kontinuerligt hela året och inkludera samtal och diskussioner om nätet och kommunikationen där.

Björn Hultman, ungdomscoach och föreläsare pekade på vikten av att värderingsarbetet börjar tidigt för att förebygga mobbning.

– Redan i förskoleåldern anser jag och skolans personal måste  bli mycket bättre på att hantera mobbning på alla nivåer. Dessutom måste föräldrar i högre grad intressera sig för sina barns liv på nätet.

Nationell samordning lyftes på Surfa Lugnts seminarium i Almedalen

01 juli 2013

Med domen i Instagrammålet i Göteborg i färskt minne höll Surfa Lugnt och Fryshuset under måndagen ett välfyllt seminarium i Almedalen under temat ”Ungas utsatthet på nätet”. Där konstaterade expertpanelen att många verksamheter, till exempel skolor, gör egna satsningar för att öka sin nätnärvaro bland unga men att det saknas en nationell samordning  kring tillvägagångssätt och direktiv.

Panelen inledde med att diskutera Instagrammålet i Göteborg där två 15- och 16-åriga tjejer bland annat dömdes till att betala stora skadestånd för att de har hängt ut andra tjejer i kränkande bilder och texter.

– Det var bra med konsekvenser, men kan diskutera proportionerna. Och än viktigare fråga att analysera är kanske hur det kunde finnas så många följare på kontot som det gjorde, över 8000, sa Helena Meyer, samordnare av Fryshusets nätvandrare.

På frågan vad vuxna och föräldrar kan göra för att bli mer delaktiga i ungas nätvardag, och arbeta med värderingar och attityder, var dialog nyckelordet.

– Vi måste prata med våra barn om deras vardag på nätet, precis som vi frågar hur det var i skolan eller på träningen. Vi får svälja vår stolthet om vi inte tekniskt hänger med, men vi måste ta vårt ansvar som vuxna, sa Kristina Axén Olin, ordförande för Surfa Lugnt.

I diskussionen kring de drivkrafter som ligger bakom nätkränkningar lyftes bland annat fram att allt förstärks på internet.

– Det är en hårdare stämning på nätet, men även det positiva späs på. Det är många som skriver ”jag älskar dig” i varannan mening när de pratar på nätet och likadant är det med fula och kraftfulla ord. Men det låter annorlunda i korridoren, sa Jenny Jalveius, kurator på Ängdala Skolor som vann Surfa Lugnt-priset 2013 för Ängdala Online.

Men i grunden handlar det om att kränkningar är ett problem oavsett var de sker.

– Vi pratar om ungas vardagsbekymmer, om rykten och påståenden som de får hantera, och då spelar det egentligen ingen roll om det sker på skolan, fritids och nätet. Det är samma känsla, sa Helena Meyer med utgångspunkten att det i grunden handlar om att utgå från relationer och attityder, inte kanaler.

På frågan vad skolor, myndigheter och andra aktörer kan göra för att öka sin närvaro bland unga på nätet pekade Eva Thorslund, direktör på Statens medieråd, på satsningar att tillgängligöra information och material. Det är också viktigt att jobba långsiktigt med ungas mediekunskaper och attityder kring nätet.

– Men det skulle också behövas en samordning på politisk nivå kopplat till frågor kring internet och barn och unga, sa Ewa Thorslund.

 

 
Information om kakor / cookies