Bara 55 procent av eleverna på mellanstadiet anser att de fått utbildning eller information om hur man värderar information på nätet. Det visar ny statistik i rapporten Svenskarna och internet 2017.

Rapporten, som ges ut årligen, har frågat 531 ungdomar i åldrarna 11-19 år om digital kompetens. Lite drygt hälften av barnen i mellanstadieåldern svarar att de fått någon slags utbildning i källkritik. 42 procent säger att de inte fått någon utbildning medan tre procent inte vet.

– Idag har 98% av 11-åringarna en egen mobil  och så många som 9 av 10 är på internet dagligen. Att vi samtidigt har statistik som säger att nästan hälften av mellanstadieeleverna inte fått information om källkritik och diskuterat om de kan tro på allt som skrivs på internet, är väldigt allvarligt, säger Kristina Axén Olin, ordförande i Surfa Lugnt.

Andelen som fått utbildning i källkritik ökar med åldern och 72 procent av högstadieeleverna svarar att de fått det. I den nya läroplanen för grundskolan, som gäller från höstterminen 2018, kommer källkritik att ingå i undervisningen.

Föräldrar har god insyn i barnens nätliv. Eller?

Svenskarna och internet har också låtit föräldrar med barn under 16 år få svara på frågan om hur insatta de är i barnens liv på nätet. Mer än hälften av föräldrarna till mellanstadiebarn anser att de är väl insatta i vad barnen gör på nätet. Bara drygt 10 procent tycker att de är dåligt insatta. Högstadieföräldrar är enligt egen utsago mindre insatta men 4 av 10 tycker att de är väl informerade om vad deras barn gör på internet.

Som kontrast till detta resultat kan nämnas undersökningen som Telenor lät göra förra året med 10-15-åringar. Då fick barnen själva fick svara på frågan om föräldrarnas kunskap. Då svarade 75 procent att deras föräldrar bara till viss del eller inte alls har koll på deras liv på nätet.

– Det är glädjande att mer än hälften av mellanstadieföräldrarna anser att de har god insyn i vad deras barn gör på nätet. Dessvärre visar andra undersökningar, där barnen tillfrågas, att föräldrarna inte har så god kontroll som de tror. Med anledning av barn och ungas nätvardag, som till stor del är deras verklighet, skulle vi önska att alla föräldrar och andra vuxna, pratade och intresserade sig för barnen, ungdomarna och kring vad som händer på nätet, säger Kristina Axén Olin.

27/10 2017