I dagarna klubbade Riksdagen igenom den nya dataskyddsförordningen med en åldersgräns på 13 år. Man har därmed valt att gå i linje med utredningens rekommendation som lades fram för ungefär ett år sedan. Surfa Lugnt ser positivt på beslutet men anser det är bekymmersamt med en åldersgräns överhuvudtaget och förespråkar att en ordentlig utvärdering görs av konsekvenserna efter införandet.

Den nya dataskyddsförordningen från EU måste antas i sin helhet av samtliga EU-medlemsländer för att börja gälla den 25e maj. Det finns dock vissa delar där medlemsländerna har viss möjlighet att lagstifta undantag. Enligt den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, var Sverige tvunget införa en åldersgräns på internet på 16 år, om inte beslut om undantag togs. Som lägst kan medlemsländerna ta beslut om en åldergräns på 13 år, vilket Sverige nu gjort.

Åldergränsen innebär att man behöver målsmans godkännande för att använda hemsidor på nätet där registrering krävs. Vi på Surfa Lugnt skulle allra helst inte se någon åldersgräns på internet alls, men ser positivt på att man valt att gå på lägsta möjliga ålder. Det som behövs är samtal och kunskap, inte regleringar av ny kommunikationsteknologi.

– Åldersgränsen är problematisk då vi anser att den inte löser de problem som den nog hade för avsikt att göra. Man måste komma ihåg att i Sverige får man inte ingå kontrakt förrän man är myndig, tills dess behöver du målsmans godkännande. Samtidigt ger internet otroligt bra kunskapsutbyte och stöd till barn och ungdomar som inte finner det i sin direkta närmiljö. För många utsatta barn och ungdomar kan internet vara en livräddare. Vi oroar oss också för hur skolans digitaliseringsresa ska gå om ny kommunikationsteknologi regleras, säger Kristina Axén Olin ordförande på Surfa Lugnt.

Surfa Lugnt har också framfört en önskan om att lämplig instans får i uppgift att utvärdera konsekvenserna efter införande av åldersgräns, för att möjliggöra ett nytt ställningstagande om negativa resultat blivit följden.

Surfa Lugnt skickade in remissvar till utredningen som du kan läsa här. 

För mer information om Surfa Lugnts arbete för att öka vuxnas kunskaper om barns internetanvändning, kontakta:

Kristina Axén Olin
Ordförande Surfa Lugnt
Telefon: 072 – 200 02 25

19/04 2018