Barn och unga har rätt till en trygg och positiv nätvardag där vuxna finns och bryr sig! 

Surfa Lugnt har funnits sedan 2005, och vi arbetar för att unga och vuxna ska mötas i och kring nätvardagen precis som vi gör i den fysiska vardagen. Fotbollsträningen, Facebook, centrum, skolan eller Kik– det är ingen skillnad. Alla är mötesplatser för aktiviteter och social interaktion, och hänger ihop.

Surfa Lugnt vill ta vara på allt positivt som finns i ungas internetanvändande – som engagemang, kommunikation och kunskapsutbyte – och samtidigt ge vuxna mer kunskap att hantera fallgropar på nätet som till exempel mobbning och integritetsfrågor.

Idag upplever många vuxna att de inte alltid hänger med kring hur internet fungerar som social mötesplats. Det påverkar deras intresse och engagemang, men kan också göra att unga inte vänder sig till vuxna om de stöter på problem som är internetrelaterade.

Vi vill inspirera vuxna att engagera sig i ungas nätvardag genom att:

Samla myndigheter, företag och ideella organisationer som tillsammans arbetar för att höja vuxnas kunskaper kring ungas vardag på internet och som inspirerar vuxna att engagera sig i ungas nätvardag.

Erbjuda Sveriges främsta experter inom internetsäkerhet och barn- och ungdomsfrågor en gemensam plattform för kommunikations- och utbildningsinsatser mot föräldrar, lärare, pedagoger och andra viktiga vuxna. Kommunikationen sker via hemsidan, i PR- och opinionsaktiviteter samt kampanjer. Utbildningsinsatserna består bland annat av föreläsningar med Surfa Lugnts metodmaterial.

Lyfta fram en mångfald av perspektiv. Sammansättningen av myndigheter, företag och ideella organisationer är en av Surfa Lugnts främsta styrkor. Det bidrar till en mångfald av åsikter och perspektiv kring hur man kan arbeta för positiva och trygg interaktion på internet.

Ge tips och rådtolv språk på hemsidan tillsammans med information, artiklar och forskning om ungas nätvanor och länkar till våra samarbetspartners. Du kan också ställa frågor till vår expertpanel inom internet- och ungdomskommunikation där svaren publiceras direkt på webbplatsen.

Dela ut Surfa Lugnt-Priset som instiftatades i samband med Safer Internet Day i februari 2012. Det är på 25 000 kronor och uppmärksammar positiva internetsatsningar som främjar kommunikation och kunskapsutbyte mellan unga och vuxna på nätet. Priset delas ut årligen i samband med Safer Internet Day.

Partners i Surfa Lugnt är:Com Hem, Fryshuset, Institutet för juridik och internet, Post- och telestyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och mySafety försäkringar.

Surfa Lugnt – In English

Children and young people are entitled to safe and positive everyday internet activities with responsible adults on hand!

That is the starting point for us at Surfa Lugnt (Safe Surfing). We are working to ensure that young people and adults can talk about everyday internet activities just as we do about everyday activities in the physical world. Football practice, Facebook, city centre, school or MSN – there’s no difference. All of these are meeting places for activities and social interaction, and hang together.

We want to make the most of everything positive about youngsters’ internet usage – such as engagement, communication and knowledge exchange – while also providing adults with more knowledge for handling online pitfalls like bullying and privacy issues.

Many adults today are finding that they are not necessarily in touch with how the internet functions as a social meeting place. This affects their level of interest and engagement, but can also mean that youngsters don’t turn to adults if they encounter problems that are internet-related.

Consequently, we want to inspire adults to take an active interest in youngsters’ everyday internet activities by:

Uniting numerous organisations around a common goal

Surfa Lugnt unites authorities, companies and non-profit organisations who are working together to improve adults’ knowledge of youngsters’ everyday activities on the internet and who inspire adults to take an active interest in youngsters’ everyday internet activities.

Offering a shared platform for Sweden’s experts

Surfa Lugnt provides Sweden’s foremost experts in online safety and children’s and youth issues with a shared platform for communication and education initiatives aimed at parents, teachers, educators and other important adults. Communication takes place via the website, PR and survey activities and campaigns. The education initiatives include talks employing Surfa Lugnt’s method material.

Highlighting a variety of perspectives

The mixture of authorities, companies and non-profit organisations is one of Surfa Lugnt’s primary strengths. This contributes to a variety of opinions and perspectives regarding how to work towards positive and safe interaction on the internet.

On our websitewww.surfalugnt.se – visitors will find advice and tips in twelve languages, information, articles and research about young people’s internet habits and links to our partners. Questions can also be put to our panel of experts in internet and youth communication, and the responses will be published direct on the website. In Surfa Lugnt’s blog we follow and comment on the ongoing internet debate from a social perspective.

Awarding the Surfa Lugnt Prize

In connection with Safer Internet Day in February 2012, Surfa Lugnt established a new award in Sweden – the Surfa Lugnt Prize. The prize money is SEK 25,000 and the award draws attention to positive internet initiatives that encourage communication and knowledge exchange between young people and adults on the internet. The prize is awarded annually in connection with Safer Internet Day.

Current partners of Surfa Lugnt:
  Com Hem, Fryshuset, mySafety försäkringar,  The Swedish Post and Telecom Authority (PTS), The Swedish Civil Contingencies Agency (MSB).

 

 

22/11 2009