Fråga:

Hur ska man som lärare ställa sig till att elever i mellanstadiet, under skoldagen, använder appar på sina mobiltelefoner med åldersgräns på 13 år? Vem är ansvarig för detta?


Expertens svar:

Tack för din fråga! Åldersgränsen som sätts av företag till tillhandahåller sociala medie-plattformar och appar är en riktlinjer/krav som sätts av appen i fråga. När det rör sig om åldersgränser på sociala medier brukar den enda konsekvensen av olovligt användande vara en eventuell avstängning från siten. Det är dock mycket lätt att kringgå dessa regler för barn och unga. När det kommer till appar är det lite annorlunda, om dessa köps till mobilen så ingås ett avtal mellan barnet och tillhandahållaren av applikationen. En omyndig har rättskapacitet vilket är förmågan att inneha rättigheter och skyldigheter, men omyndiga saknar dock full rättshandlingsförmåga, detta innebär att barn varken får råda över sin egen egendom eller åta sig förbindelser som huvudregel. Alla avtal som barn ingår utan samtycke från vårdnadshavare kan således rivas upp. Undantag finns dock varför det är särskilt viktigt att läsa på avtal och communityregler vid inköp av applikationer och registrering på olika sidor. Många tillhandahållare av applikationer och sociala medie-plattformar har föräldrainställningar som begränsar barnens nyttjande av tjänsterna. Skolan har inte ett ansvar i dessa situationer. Skolan har ett ansvar för att upprätthålla en trygg och säker studiemiljö för eleverna och kan i anledning av det utforma ordningsregler som begränsar användandet av sociala medier och mobiltelefoner under skoltid. Det är även viktigt att ha i åtanke att skolans ansvar i andra situationer många gånger sträcker sig utanför vad som sker under skoltid. Till exempel kränkningar över sociala medier som sker mellan klasskompisar är hänförligt till skolans verksamhet och faller inom skolans ansvar. Ängla Eklund Institutet för Juridik och Internet

14/09 2017