Fråga:

Hej! Jag undrar vilket ansvar en vårdnadshavare har för vad minderåriga publicerar på internet och olika sociala medier? Om den minderåriga utför någon sorts nätbrott är det då vårdnadshavaren som blir skyldig (är det olika om barnet är under/över 15 år?)? Om en 12-åring näthatar via instagram är det då vårdnadshavarens ansvar att h*n inte gör det? är det någon skillnad om den minderåriga är över 13 år (åldersgränsen för instagram är 13 år)? Kan vårdnadshavaren till en minderårig bli skyldig till något brott eller skadestånd på grund av att den minderåriga kommenterat/lagt ut bilder? Hur mycket ansvar har en vårdnadshavare enligt lag för vad den minderåriga gör på nätet och via sociala medier? Ska hålla ett informations möte för föräldrar med barn i åldern 8-13 år samt berätta för ungdomarna om vad som gäller på nätet. Har ni några bra tips? Mvh Hanna


Expertens svar:

Hej Hanna, Tack för att du vänder dig till oss. Regler om föräldrars ersättningsskyldighet för brottsliga handlingar deras barn har begått finns i Skadeståndslagen (SkL). Där står att finna att föräldrar som har vårdnaden om sitt barn ska ersätta skada som deras barn vållar på person, sak eller genom kränkning (3 kap. 6 § SkL). Detta kallas för solidarisk skadeståndsskyldighet. Dock har föräldrars solidariska (jfr gemensamt) skadeståndsskyldighet en gräns till en femtedel av det prisbasbelopp som gällde för året då barnet begick den brottsliga handlingen. Om en förälder blir solidariskt skadeståndsskyldig med ett barn som hen är vårdnadshavare för finns det också möjlighet att jämka skadeståndet, något som dock har tillämpats med försiktighet i praxis från domstolarna (3 kap 6 § SkL). Detta innebär att skadeståndet kan sättas ner men endast i enstaka fall. Ett fall som illustrerar föräldrars och barns skadeståndsskyldighet när ett barn begår brott på nätet är det så kallade Instagrammålet. Där dömdes två unga flickor till att utge skadestånd om 15 000 kronor till var och en av de 38 målsägandena som flickorna kränkt genom att hänga ut dem tillsammans med kränkande tillmälen på Instagram. Vid sidan av barnen blev också flickornas vårdnadshavare skyldiga att betala 8 800 kronor i skadestånd till var och en av målsägandena. I Instagrammålet blev således både barn och vårdnadshavare skadeståndsskyldiga. Värt att notera är också att du inte som förälder kan bli skyldig att betala ditt barns skuld. En av vårdnadshavarna förde talan hela vägen till Högsta domstolen då mamman ansåg att även om hon hade ensam vårdnad om sitt barn så hade hon ingen faktisk kontroll över flickans ageranden på internet då flickan vid tiden då brottet begicks bodde hos som pappa (som inte var vårdnadshavare). HD fastslog dock att detta inte påverkar det strikta skadeståndsansvaret som tillfaller vårdnadshavaren. Vad gäller informationsmöte kan det vara bra att ta upp det som nämnts ovan, alltså att både föräldrar och barn kan bli skadeståndsskyldiga för barnets handlingar. Vidare är det bra för föräldrar att veta att även skolan har ett ansvar för att utreda misstänkta kränkningar, detta även om de inte har begåtts i skolans lokaler – alltså exempelvis kränkningar på internet i de fall då det har ett samband med skolans verksamhet. Ett sista tips från oss är också att som förälder hålla sig informerad om vilka sociala medier ens barn använder sig av. Det kan vara svårt i och med att plattformarna växlar samt att barnen ofta är med teknikkunniga än sina föräldrar, men de flesta sociala medier har information som riktar sig till föräldrar som är bra att ta del av. Det går även att läsa mer om olika digitala plattformar här på Surfa Lugnts hemsida. Vänligen, Ängla Eklund, verksamhetschef på Institutet för Juridik och Internet

14/09 2017