På den här sidan beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter.

Inledning – vad är personuppgifter?

Vid kontakter med Surfa Lugnt förekommer i vissa fall att personuppgifter överlämnas. Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Surfa Lugnt är personuppgiftsansvarigt för de uppgifter som du tillhandahåller oss eller som inhämtas av oss från annan källa. Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som Surfa Lugnt tillämpar för personuppgiftsbehandling med mera. Ytterligare riktlinjer kan gälla i särskilda fall. Riktlinjerna inskränker inte heller de rättigheter som finns enligt lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

Insamling av personuppgifter

Vanligtvis kan du besöka vår webbplats, www.surfalugnt.se, utan att personuppgifter eller liknande uppgifter samlas in. Vi samlar då endast in information som används för statistik och analys och besökaren är anonym. Exempel på sådan information är tid för besöket, hur lång tid besöket varar och vilka sidor som besöks.

Så kallade cookies används vid besök på www.surfalugnt.se, läs mer om cookies. Besökaren kan även frivilligt lämna sina personuppgifter till Surfa Lugnt på hemsidan, via våra formulär.

Surfa Lugnt kan dessutom få tillgång till personuppgifter när någon exempelvis lämnar sina uppgifter till Surfa Lugnt via brev, e-post, telefon eller genom att Surfa Lugnt får uppgifter från offentliga register.

Vilka uppgifter behandlas?

Surfa Lugnt behandlar de personuppgifter som lämnas till oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress och/eller annan information som du lämnat till oss eller i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Varför behandlar Surfa Lugnt uppgifter om dig?

Vi kan använda dina personuppgifter för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig, vilket kan inkludera bland annat:

  • För att hantera beställningar av trycksaker
  • För att hantera och svara på frågor till våra experter
  • För att hantera föreläsningsförfrågningar
  • För att skicka nyhetsbrev (ett urval av nyheter och annan information)
  • För att skicka nyhetsuppdateringar (alla nyheter som publiceras på www.surfalugnt.se)

När har Surfa Lugnt rätt att behandla dina personuppgifter?

Surfa Lugnt har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat ditt samtycke till behandlingen. Surfa Lugnt kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

I vissa fall kan Surfa Lugnt behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke i dessa fall kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Dina personuppgifter används av Surfa Lugnt och Surfa Lugnts personuppgiftsbiträden.  Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra organisationer/bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Undantag kan ske vid seminarier/möten då organisatören (t.ex. konferensanläggningen) kan behöva uppgifterna för att arrangera mötet.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Surfa Lugnt.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:

Surfa Lugnt

c/o Fryshuset

Box 920 22

120 06 Stockholm

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Surfa Lugnt bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs raderas de. Detta gäller t. ex. när en fråga har besvarats eller när ett avtalsförhållande har upphört och parternas mellanhavanden är slutreglerade. Uppgifter som skickas in via webbformulär sparas i 40 dagar. Uppgifterna kan dock i vissa speciella fall behöva sparas även därefter, till exempel för statistik eller bokföringsändamål.

 

21/05 2018