Myndigheten för Samhällsberedskap (MSB) har tagit fram en kostnadsfri och interaktiv webbutbildning i informationssäkerhet för grundskolans årskurser 4 och 5 – Informationssäkerhetsskolan (ISA).

Idag hanterar barn och unga väldigt mycket digital information redan i tidig ålder, där internet, sociala medier och mobiltelefoner är en naturlig del i deras liv. Därför finns det ett behov att lära sig hur man hanterar information på ett säkert sätt, både i skolan och på fritiden.

Informationssäkerhetsskolan ISA är framtagen för att ge grundskolan och lärare stöd i artbetet att öka elevernas kunskaper och medvetenhet om säker informationshantering. Genom att gå webbutbildningen ISA kan eleverna höja medvetenheten om sitt eget beteende och om de risker och konsekvenser som finns när de ska hantera digital information och sin digitala vardag.

 – Vi har sett ett ökat behov av att barn och ungdomar lär sig informationssäkerhet – vilket bekräftas av såväl föräldrar som lärare. Att lära sig att hantera information på ett säkert sätt borde idag vara en integrerad del i den tidiga IT-användningen, säger Richard Oehme, chef enheten för samhällets informationssäkerhet på MSB.

ISA är kostnadsfritt och kräver inga förkunskaper i informationssäkerhet.  Utbildningspaketet innehåller filmer, quiz, scenarier, lärarhandledning, faktafördjupning och ordlista och nås enkelt via MSB:s webbplats:

https://www.msb.se/skola/isa

ISA är indelad i sex olika avsnitt som tar upp olika aspekter av informationssäkerhet:

  • Viktig information
  • Risker
  • Skydda information
  • Sprida information på internet
  • Vem är vem på internet
  • Sant och falskt på internet

ISA har tagits fram av MSB i samråd med Skolverket, Datainspektionen, Statens medieråd, Post- och telestyrelsen samt ett antal grundskolor och lärare.

28/08 2012