Johan Holmberg från Filmpedagogerna inledde Folket Bios Almedalsseminarium ”Medie- och informationskunnighet en demokratisk rättighet”, med att visa den tänkvärda utbildningsfilmen The Girl Effect. Enligt Johan Holmberg handlar medie- och informationskunskap om att tillgodoföra sig kunskaper inom områden som media-, reklam, nyheter, yttrandefrihet, digitala medier, film och internet. Folkets bio har fått i uppdrag av Unesco att ta fram en global sajt med utbildningsmaterial kring dessa områden som översätts till flera olika språk.

Sofia Arkelsten, moderat och ordförande i utrikesutskottet, diskuterade spridandet av mediekunnighet i Sveriges biståndsarbete med Kenneth G Forslund som är socialdemokraternas biståndspolitiska talesperson. Idag består stödet ofta av att stötta teknisk infrastruktur och exempelvis stödja bloggare men också av att dela med sig av kunskaper kring hur man som mottagare kan vara källkritisk mot medierapportering. Sofia Arkelsten nämnde bland annat att radion hade spelat en oangenäm roll i kriget i Rwanda. Befolkningen var inte vana medieanvändare och källkritiska, de trodde ofta okritiskt på vad radion rapporterade, vilket i sig fick otäcka följder.

Både Sofia och Kenneth menade att tekniken varken är ond eller god utan den som kommunicerar måste ta ansvar och att man som individ behöver kunskaper för att kritiskt granska olika källor, inte minst sina mediekanaler. Lösningen är enligt Kenneth G Forslund, bland annat att ge människor hjälp till självhjälp, att ge verktyg till människor i biståndsländerna att själva bygga sin kultur och sina uttrycksmedel.

Under seminariet diskuterade Ewa Thorslund, som är direktör vid Statens medieråd, begreppet Medie- och informationskunnighet (MIK) med Erik Fichtelius, tidigare känd journalist och numera vd för Utbildningsradion.

Ewa Thorslund berättade bland att Statens medieråd arbetar mycket aktivt med att producera och sammanställa material om mediekunnighet i samverkan med andra parter. Utbildningsmaterialet som finns på Statens medieråds webbsida är anpassat för olika åldersgrupper i skolan och tar upp ämnen som källkritik och en mängd olika aspekter kring hur vi kan kommunicera med varandra i det nya medielandskapet.

Erik Fichtelius berättade att Utbildningsradion arbetar med att lära barn och unga att tänka kritiskt. De digitala infödingarna kanske inte alltid har de kunskaper som vi vuxna har kring konsekvenser, sade Erik Fichtelius. Utbildningsradion har gjort över 10000 filmer tillgängliga via nätet.

Ewa tyckte också att samverkan var viktigt men att den måste ske nationellt.  Vi står inför gigantiska förändringar och en extrem utmaning för såväl vuxna som barn där det finns oerhört mycket information att ta ställning till och bedöma, men också mycket desinformation, sa Ewa Thorslund som menar att vi står inför ett samhälle det skapas en klyfta mellan de som förstår och är mediekunniga och kan delta i samhällsdebatten och de som av olika anledningar, bland annat bristande mediekunnighet, står utanför.

 

03/07 2013